Fe­liz Na­vidad


Fe­liz Na­vidad 
Fe­liz Na­vidad 
Fe­liz Na­vidad 
Pros­pe­ro Año y Fe­li­cidad.
 
Fe­liz Na­vidad 
Fe­liz Na­vidad 
Fe­liz Na­vidad 
Pros­pe­ro Año y Fe­li­cidad. 

I wan­na wish you a Mer­ry Christ­mas 
I wan­na wish you a Mer­ry Christ­mas 
I wan­na wish you a Mer­ry Christ­mas 
From the bot­tom of my heart. 

I wan­na wish you a Mer­ry Christ­mas 
I wan­na wish you a Mer­ry Christ­mas 
I wan­na wish you a Mer­ry Christ­mas 
From the bot­tom of my heart. 

Letzte Aktualisierung: 10.06.2021, swissmom-Redaktion