BlumenPlaceholder

Guete Taag

Guete Taag, guete Taag,
jublet s Finkli uf em Haag,
ruschet s Bächli vor em Huus,
Chinde, gschwind zum Bettli uus.

Guete Taag, guete Taag,
d Sune lüüchtet, was si maag,
d Blüemli stönd im Morgetau,
iri Herzli lüüchtet au.


Text / Melodie: S. Werling / E. Hörler